中文 » 英语

(涙) lèi

lèi

(類) lèi

1. 类:

lèi
lèi
lèi
lèi

2. 类 → 类似

lèi

s. a. enzhzhir-RQ-l léi

lèi

参见: 擂 léi

léi

léi
léi
hit
deal a blow at sb.

lèi

1. 累:

lèi
lèi

2. 累:

lèi
lèi
活儿
活儿

3. 累:

lèi

lèi

lèi
rib

败类 bài­lèi

词类 cí­lèi

泪珠 lèi­zhū

类比 lèi­bǐ

类推 lèi­tuī

擂台 lèi­tái

肋骨 lèi­gǔ

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送给我们,我们很高兴看到您的反馈!

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文