中文 » 英语

(澇) lào

1. 涝:

lào

lào

1. 烙:

lào
lào
lào
衬衣

2. 烙:

lào
bake in a pan

lào

s. a. enzhzhir-RQ-l là, luò

lào

参见: 落 là

lào

1. 酪:

lào

2. 酪:

lào

干酪 gān­lào

烙饼 lào­bǐng

烙印 lào­yìn

落枕 lào­zhěn

奶酪 nǎi­lào

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送给我们,我们很高兴看到您的反馈!

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文