written 在《牛津英法词典》中的词汇

词条written在英文»法文中的译文

参见: write

I.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] VERB trans

1. write (put down on paper):

II.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] VERB intr

1. write (form words):

I.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] VERB trans

1. write (put down on paper):

II.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] VERB intr

1. write (form words):

co-write <prét wrote; part passé written> [Brit kəʊˈrʌɪt, Am koʊˈraɪt, ˈkoʊˌraɪt] VERB trans

write-up [Brit ˈrʌɪtʌp, Am ˈraɪd ˌəp] NOUN

I.write off VERB [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write off)

II.write off VERB [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth/sb] off)

II.write in VERB [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sb] in) Am POL

I.write down VERB [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth] down, write down [sth])

I.write back VERB [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write back)

II.write back VERB [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth] back) FIN

III.write back VERB [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write back [sth])

I.write out VERB [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth] out, write out [sth])

II.write out VERB [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sb] out)

written 在《PONS词典》中的词汇

词条written在英文»法文中的译文

参见: write

II.write <wrote, written, writing> [raɪt] VERB intr (mark letters)

II.write <wrote, written, writing> [raɪt] VERB intr (mark letters)

written PONS词典中的例句(已经编辑处理)

到英语_美式英语

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文