radio 在《牛津英法词典》中的词汇

词条radio在英文»法文中的译文

I.radio <pl radios> [Brit ˈreɪdɪəʊ, Am ˈreɪdioʊ] NOUN

II.radio [Brit ˈreɪdɪəʊ, Am ˈreɪdioʊ] VERB trans

III.radio [Brit ˈreɪdɪəʊ, Am ˈreɪdioʊ] VERB intr

radio cassette, radio cassette recorder NOUN

radio 在《PONS词典》中的词汇

词条radio在英文»法文中的译文

radio PONS词典中的例句(已经编辑处理)

到英语_美式英语

找不到关键词、短语或译文?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文