home 在《牛津英法词典》中的词汇

词条home在英文»法文中的译文

1. home (dwelling):

I.drum home VERB [Brit drʌm -, Am drəm -] (drum [sth] home)

home 在《PONS词典》中的词汇

词条home在英文»法文中的译文

III.home [həʊm, Am hoʊm] ADJ a. SPORT

home PONS词典中的例句(已经编辑处理)

à peine rentré, il ...

home 机会均等和一体化类专业词汇(授权自德法青少年工作联合会)

到英语_美式英语

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文