doing 在《牛津英法词典》中的词汇

词条doing在英文»法文中的译文

I.doing [Brit ˈduːɪŋ, Am ˈduɪŋ] VERB pres part

doing → do

II.doing [Brit ˈduːɪŋ, Am ˈduɪŋ] NOUN

参见: do1, do2

IV.do1 [Brit duː, Am du] NOUN inf Brit

it's a poor do inf if

do MUS → doh

IV.do1 [Brit duː, Am du] NOUN inf Brit

it's a poor do inf if

how-do-you-do [Am ˌhaʊdəjəˈdu], how-d'ye-do NOUN inf

derring-do [Brit ˌdɛrɪŋˈduː, Am ˌdɛrɪŋˈdu] NOUN prov

I.do down VERB [Brit duː -, Am du -] inf Brit (do [sb] down)

do-gooder [Brit duːˈɡʊdə, Am ˈduˌɡʊdər] NOUN inf, pej

I.do with VERB [Brit duː -, Am du -] (do with [sth/sb])

I.do without VERB [Brit duː -, Am du -] (do without [sb/sth])

doing 在《PONS词典》中的词汇

词条doing在英文»法文中的译文

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] NOUN inf

doing PONS词典中的例句(已经编辑处理)

到英语_美式英语

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文