coming 在《牛津英法词典》中的词汇

词条coming在英文»法文中的译文

I.coming [Brit ˈkʌmɪŋ, Am ˈkəmɪŋ] NOUN

II.coming [Brit ˈkʌmɪŋ, Am ˈkəmɪŋ] ADJ

coming-out [Brit ˌkʌmɪŋˈaʊt, Am ˌkəmɪŋˈaʊt] NOUN

I.come [Brit kʌm, Am kəm] NOUN slang

II.come [Brit kʌm, Am kəm] INTERJ (reassuringly)

III.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] VERB trans

IV.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] VERB intr

1. come (arrive):

12. come (be situated):

I.come at VERB [Brit kʌm -, Am kəm -] (come at [sb])

come round VERB [Brit kʌm -, Am kəm -] Brit, come around VERB Am

I.come under VERB [Brit kʌm -, Am kəm -] (come under [sth])

coming 在《PONS词典》中的词汇

词条coming在英文»法文中的译文

come on → come upon

参见: come upon

coming PONS词典中的例句(已经编辑处理)

are you coming for a jar? Brit

coming 机会均等和一体化类专业词汇(授权自德法青少年工作联合会)

到英语_美式英语

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文