catch 在《牛津英法词典》中的词汇

词条catch在英文»法文中的译文

I.catch [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] NOUN

II.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] VERB trans

2. catch (take by surprise):

14. catch SPORT → catch out

15. catch (trick) → catch out

16. catch (manage to reach) → catch up

III.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] VERB intr

IV.catch [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ]

参见: catch up, catch out, unawares, short, foot, cut short, cold, chill, balance

I.catch up VERB [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch up)

II.catch up VERB [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sb/sth] up)

III.catch up VERB [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sth] up in) (tangle)

I.catch out VERB [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sb] out)

unawares [Brit ʌnəˈwɛːz, Am ˌənəˈwɛrz] ADV

I.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] NOUN

2. short ELEC → short circuit

III.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] ADJ

1. short (not long-lasting):

IV.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] ADV (abruptly)

VII.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] VERB trans, intr

short ELEC → short circuit

I.foot <pl feet> [Brit fʊt, Am fʊt] NOUN

1. foot ANAT:

I.cut short VERB [Brit kʌt -, Am kət -] (cut short [sth], cut [sth] short)

II.cut short VERB [Brit kʌt -, Am kət -] (cut [sb] short)

I.cold [Brit kəʊld, Am koʊld] NOUN

II.cold [Brit kəʊld, Am koʊld] ADJ

1. cold (chilly):

III.cold [Brit kəʊld, Am koʊld] ADV

I.balance [Brit ˈbal(ə)ns, Am ˈbæləns] NOUN

1. balance (stable position):

II.balance [Brit ˈbal(ə)ns, Am ˈbæləns] VERB trans

III.balance [Brit ˈbal(ə)ns, Am ˈbæləns] VERB intr

I.catch up VERB [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch up)

II.catch up VERB [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sb/sth] up)

III.catch up VERB [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sth] up in) (tangle)

catch-up [Brit ˈkatʃʌp, Am ˈkætʃˌəp] NOUN

I.catch out VERB [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sb] out)

catch 在《PONS词典》中的词汇

词条catch在英文»法文中的译文 (跳至 法文»英文)