bar 在《牛津英法词典》中的词汇

词条bar在英文»法文中的译文

III.bar <part prés barring; prét, part passé barred> [Brit bɑː, Am bɑr] VERB trans

bar 在《PONS词典》中的词汇

词条bar在英文»法文中的译文

bar2 [bɑ:ʳ, Am bɑ:r] PREP Brit (except for)

T-bar [ˈti:bɑ:ʳ, Am -bɑ:r], T-bar lift NOUN

bar PONS词典中的例句(已经编辑处理)

到英语_美式英语

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文