ackpack 在《牛津英法词典》中的词汇

词条ackpack在英文»法文中的译文

ack-ack [Brit akˈak, Am ækˈæk] NOUN

backpack [Brit ˈbakpak, Am ˈbækˌpæk] NOUN

backpacker [Brit ˈbakpakə, Am ˈbækpækər] NOUN

backpacking [Brit ˈbakpakɪŋ, Am ˈbækpækɪŋ] NOUN U

pre-pack [Brit ˈpriːpak], pre-package [ˌpriːˈpækɪdʒ] VERB trans

I.package [Brit ˈpakɪdʒ, Am ˈpækɪdʒ] NOUN

5. package → package holiday

II.package [Brit ˈpakɪdʒ, Am ˈpækɪdʒ] VERB trans

参见: package holiday

ackpack 在《PONS词典》中的词汇

词条ackpack在英文»法文中的译文

prepack(age) [ˌpri:ˈpæk(ɪdʒ)] VERB trans Brit

到英语_美式英语

找不到关键词、短语或译文?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文