Telegraphers 在《牛津英法词典》中的词汇

词条Telegraphers在英文»法文中的译文

telegrapher [Brit ˈtɛlɪˌɡrɑːfə, tɪˈlɛɡrəfə, Am təˈlɛɡrəfər, ˈtɛləˌɡræfər] NOUN

telegraphese [Brit ˌtɛlɪɡrəˈfiːz, Am ˌtɛləɡræˈfiz] NOUN

I.telegraph [Brit ˈtɛlɪɡrɑːf, Am ˈtɛləˌɡræf] NOUN

II.telegraph [Brit ˈtɛlɪɡrɑːf, Am ˈtɛləˌɡræf] VERB trans

phototelegraphy [ˌfəʊtəʊtɪˈleɡrəfɪ] NOUN

telegraphically [Brit tɛlɪˈɡrafɪkli, Am ˌtɛləˈɡræfək(ə)li] ADV

telegraphy [Brit tɪˈlɛɡrəfi, Am təˈlɛɡrəfi] NOUN

telegraphist [Brit tɪˈlɛɡrəfɪst, Am təˈlɛɡrəfəst] NOUN

telegraphic [Brit tɛlɪˈɡrafɪk, Am ˌtɛləˈɡræfɪk] ADJ

Telegraphers 在《PONS词典》中的词汇

词条Telegraphers在英文»法文中的译文

I.telegraph [ˈtelɪgrɑ:f, Am -græf] NOUN no pl

telegraph pole, telegraph post NOUN Brit, Aus

telegraphy [tɪˈlegrəfi, Am təˈleg-] NOUN no pl

到英语_美式英语

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文