‘to 在《牛津英法词典》中的词汇

词条‘to在英文»法文中的译文

I.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə] PART infin

II.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə] PREP

1. to:

4. to (up to):

III.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə] ADV [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə]

IV.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə]

I.take to VERB [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take to [sb/sth])

buckle to VERB [Brit ˈbʌk(ə)l -, Am ˈbək(ə)l -]

I.hold to VERB [Brit həʊld -, Am hoʊld -] (hold to [sth])

II.hold to VERB [Brit həʊld -, Am hoʊld -] (hold sb to [sth])

I.heave to <prét, part passé hove> VERB [Brit hiːv -, Am hiv -] NAUT (heave to)

II.heave to <prét, part passé hove> VERB [Brit hiːv -, Am hiv -] NAUT (heave [sth] to)

cotton to VERB [Brit ˈkɒt(ə)n -, Am ˈkɑtn -] inf Am

I.come to VERB [Brit kʌm -, Am kəm -] (come to) (regain consciousness)

II.come to VERB [Brit kʌm -, Am kəm -] (come to [sth])

I.attend to VERB [Brit əˈtɛnd -, Am əˈtɛnd -] (attend to [sb/sth])

‘to 在《PONS词典》中的词汇

词条‘to在英文»法文中的译文

2. to (direction, location):

8. to (expressing a relation):

参见: from, at-sign, at2, at1

5. from (source, origin):

at → at-sign

短语,惯用语:

‘to PONS词典中的例句(已经编辑处理)

‘to 机会均等和一体化类专业词汇(授权自德法青少年工作联合会)

词条‘to在法文»英文中的译文

相关的个性化匹配翻译

‘to 有关空冷技术的词汇表来源于基伊埃(GEA)公司(http://www.bock.de/cn/index.html)

到英语_美式英语

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文