of 在《PONS词典》中的词汇

词条of在英文»bg中的译文

undreamed of, undreamt of [ʌnˈdriːmdɒv, Am -ɑːv] ADJ

unheard-of [ʌnˈhɜːdɒv, Am -ˈhɜːrdɑːv] ADJ

unthought-of [ʌnˈθɔːtɒv, Am -ˈθɑːtɑːv] ADJ

outside of → outside

参见: outside

of PONS词典中的例句(已经编辑处理)

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送给我们,我们很高兴看到您的反馈!

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文