pouvez-vous 在《牛津英法词典》中的词汇

词条pouvez-vous在英文»法文中的译文 (跳至 法文»英文)

guideline [Brit ˈɡʌɪdlʌɪn, Am ˈɡaɪdˌlaɪn] NOUN

I.enlarge [Brit ɪnˈlɑːdʒ, ɛnˈlɑːdʒ, Am ɪnˈlɑrdʒ, ɛnˈlɑrdʒ] VERB trans

II.enlarge [Brit ɪnˈlɑːdʒ, ɛnˈlɑːdʒ, Am ɪnˈlɑrdʒ, ɛnˈlɑrdʒ] VERB intr

I.send up VERB [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sth] up) (post)

II.send up VERB [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb] up) inf Am (put in prison)

III.send up VERB [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb/sth] up, send up [sb/sth])

I.send down VERB [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb/sth] down, send down [sb/sth])

II.send down VERB [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb] down)

indication [Brit ɪndɪˈkeɪʃ(ə)n, Am ˌɪndəˈkeɪʃ(ə)n] NOUN

相关的个性化匹配翻译

词条pouvez-vous在法文»英文中的译文 (跳至 英文»法文)

chignon [ʃiɲɔ̃] NOUN m

II.s'affirmer VERB refl

madame <pl mesdames> [madam, medam] NOUN f

II.se préciser VERB refl

pouvez-vous 在《PONS词典》中的词汇

词条pouvez-vous在英文»法文中的译文 (跳至 法文»英文)

相关的个性化匹配翻译

词条pouvez-vous在法文»英文中的译文 (跳至 英文»法文)

garantie [gaʀɑ̃ti] NOUN f

II.situer [sitɥe] VERB refl se situer

III.avoir [avwaʀ] irr VERB trans impers

IV.avoir [avwaʀ] irr NOUN m

III.justifier [ʒystifje] VERB refl

pouvez-vous PONS词典中的例句(已经编辑处理)

到英语_美式英语

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文