long 在《牛津英法词典》中的词汇

词条long在法文»英文中的译文 (跳至 英文»法文)

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADJ

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADV

1. long (longueur):

VI.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ]

long-courrier <pl long-courriers> [lɔ̃kuʀje] NOUN m

extra-|long (extra-longue) <mpl extra-longs> [ɛkstʀalɔ̃, ɔ̃ɡ] ADJ

词条long在英文»法文中的译文 (跳至 法文»英文)

long 在《PONS词典》中的词汇

词条long在法文»英文中的译文 (跳至 英文»法文)

long (longue) [lɔ̃, lɔ̃g] ADJ

II.long [lɔ̃] NOUN m

mi-long (-longue) <mi-longs> [milɔ̃, -lɔ̃g] ADJ

相关的个性化匹配翻译

词条long在英文»法文中的译文 (跳至 法文»英文)

long PONS词典中的例句(已经编辑处理)

到英语_美式英语

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文