l'as-tu 在《牛津英法词典》中的词汇

词条l'as-tu在英文»法文中的译文 (跳至 法文»英文)

racing [Brit ˈreɪsɪŋ, Am ˈreɪsɪŋ] NOUN

incidentally [Brit ɪnsɪˈdɛnt(ə)li, Am ˌɪnsəˈdɛnt(ə)li] ADV

modelling [Brit ˈmɒd(ə)lɪŋ, Am ˈmɑdlɪŋ] NOUN

lately [Brit ˈleɪtli, Am ˈleɪtli] ADV

I.work on VERB [Brit wəːk -, Am wərk -] (work on)

II.work on VERB [Brit wəːk -, Am wərk -] (work on [sb])

III.work on VERB [Brit wəːk -, Am wərk -] (work on [sth])

I.vacation [Brit vəˈkeɪʃ(ə)n, veɪˈkeɪʃ(ə)n, Am veɪˈkeɪʃ(ə)n, vəˈkeɪʃ(ə)n] NOUN

II.vacation [Brit vəˈkeɪʃ(ə)n, veɪˈkeɪʃ(ə)n, Am veɪˈkeɪʃ(ə)n, vəˈkeɪʃ(ə)n] VERB intr Am

词条l'as-tu在法文»英文中的译文 (跳至 英文»法文)

I.m'as-tu-vu [matyvy] inf ADJ inv

II.m'as-tu-vu <pl m'as-tu-vu> [matyvy] inf NOUN mf

toi-même [twamɛm] PERS PRON

ficelle [fisɛl] NOUN f

l'as-tu 在《PONS词典》中的词汇

词条l'as-tu在英文»法文中的译文 (跳至 法文»英文)

词条l'as-tu在法文»英文中的译文 (跳至 英文»法文)

1. qui:

II.qui [ki] PRON interrog

III.avoir [avwaʀ] irr VERB trans impers

IV.avoir [avwaʀ] irr NOUN m

I.quoi [kwa] PRON rel

II.quoi [kwa] PRON interrog

III.quoi [kwa] INTERJ

I.regarder [ʀ(ə)gaʀde] VERB trans

II.regarder [ʀ(ə)gaʀde] VERB intr (s'appliquer à voir)

III.regarder [ʀ(ə)gaʀde] VERB refl

到英语_美式英语

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文