blanc 在《牛津英法词典》中的词汇

词条blanc在法文»英文中的译文 (跳至 英文»法文)

I.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] ADJ

II.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] ADV

VII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

VIII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

参见: patte, neige, loup, crapaud, coudre, cheveu, aspirine

2. patte inf:

6. patte (favori):

patte folle inf
gammy leg Brit
patte folle inf

neige [nɛʒ] NOUN f

crapaud [kʀapo] NOUN m

I.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø] NOUN m

III.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

IV.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

aspirine® [aspiʀin] NOUN f

Blanc (Blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] NOUN m (f)

fer-blanc <pl fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] NOUN m

blanc-bec <pl blancs-becs> [blɑ̃bɛk] NOUN m péj

double-blanc <pl doubles-blancs> [dubləblɑ̃] NOUN m (aux dominos)

blanc-manger [blɑ̃mɑ̃ʒe] NOUN m

blanc-seing <pl blancs-seings> [blɑ̃sɛ̃] NOUN m

mont-blanc <pl monts-blancs> [mɔ̃blɑ̃] NOUN m

black-blanc-beur [blakblɑ̃bœʀ] ADJ inv inf

词条blanc在英文»法文中的译文 (跳至 法文»英文)

blanc 在《PONS词典》中的词汇

词条blanc在法文»英文中的译文 (跳至 英文»法文)

blanc (he) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] ADJ

I.blanc [blɑ̃] NOUN m

II.blanc [blɑ̃] ADV

Blanc (he) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] NOUN m(f)

fer-blanc <fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] NOUN m

词条blanc在英文»法文中的译文 (跳至 法文»英文)

blanc PONS词典中的例句(已经编辑处理)

到英语_美式英语

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送新条目。

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文