за 在《PONS词典》中的词汇

词条за在bg»德文中的译文 (跳至 德文»bg)

5. за (предназначение):

8. за (обект на действие):

短语,惯用语:

II.за ADV (в подкрепа на нщ)

III.за NOUN ср (аргумент в подкрепа на нщ)

Междунаро̀дна асоциа̀ция за развѝтие

Междунаро̀дна асоциа̀ция за ма̀ркетинг ,

Междунаро̀дна организа̀ция за интелектуа̀лна со̀бственост

Междунаро̀ден институ̀т за унифика̀ция на ча̀стното

Междунаро̀дна слу̀жба за проу̀чване и изслѐдване ,

词条за在德文»bg中的译文 (跳至 bg»德文)

за PONS词典中的例句(已经编辑处理)

找不到关键词、短语或译文?

请发送给我们,我们很高兴看到您的反馈!

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文