中文 » 英语

liǔ

liǔ

liǔ

liǔ
liǔ
liǔ

垂柳 chuí­liǔ

柳絮 liǔ­xù

柳腰 liǔ­yāo

杨柳 yáng­liǔ

2. 杨柳:

您想翻译一个句子吗?请使用我们的文本翻译功能。

是否要添加一些单词、短语或翻译?

请发送给我们,我们很高兴看到您的反馈!

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文